X

Nicolas Vanden Eynden, Gentenaar, OCMW Raadslid Gent en verkiesbaar op de 12de plaats op 14 oktober 2012 !All Gent Lerende en Ondernemende Stad

Gent Lerende en Ondernemende Stad

Onderwijs en opvoeding

Een liberale kijk op onderwijs en opvoeding

 • 1000 bijkomende plaatsen in de kinderopvang, waarvan 600 in de gesubsidieerde.
 • Stimuleren van private actoren, onder meer bedrijven, voor de uitbouw van crèches.
 • Prioriteit in de kinderopvang voor wie werkt, solliciteert of een opleiding volgt.
 • Streven naar 100% participatie in het kleuteronderwijs, door het intensief benaderen en opvolgen van ouders die hun kinderen niet naar de kleuterklas sturen, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen.
 • Taalondersteuning voor kinderen met een andere thuistaal en aanleren van een tweede taal vanaf de kleuterklas.
 • Stimuleren van ouderparticipatie, in de eerste plaats bij kansengroepen.
 • Stedelijke scholen zijn neutrale en pluralistische plaatsen waar kinderen zichzelf kunnen zijn in een open sfeer.
 • Verder uitbouwen van de ‘brede school’, verankerd in de lokale gemeenschap.
 • Gebruik van schoolinfrastructuur buiten de schooluren, door aparte toegangen te voorzien.
 • Verregaande samenwerking en integratie van de diverse officiële netten in Gent.
 • Gebruik van moderne technologie en communicatiemiddelen in de ‘smart school’.
 • Maximaal betrekken van de universiteit en de hogescholen in het stadsleven, en ondersteunen van spin-offs via GentBC.

 

Werken en ondernemen

Een liberale kijk op economisch beleid

 • Invoeren van een integraal begeleidingstraject voor nieuwkomers en kansengroepen, doorheen de diverse betrokken organisaties (Stad, OCMW, RVA, VDAB, …).
 • Realisatie van een Gents Horecacentrum
 • Inzetten op opleidingen op de werkvloer.
 • Stimuleren en ondersteunen van sociale economie als opstap naar een reguliere job, door opnieuw 1000 extra jobs te genereren in de sociale economie en de sociale economie een voorname rol te geven in het duurzaam aankoopbeleid van de lokale overheid.
 • Realisatie van de sociale economiecluster op de UCO-site.
 • Duurzaam inrichten van nieuwe bedrijventerreinen (Eilandje Zwijnaarde, Wiedauwkaai) en uitbouw van een wetenschapspark op The Loop.
 • De Gentse haven blijven profileren als industriehaven met de nadruk op toegevoegde waarde en tewerkstelling, en tegelijk ontwikkelen tot een duurzame haven, door de uitbouw van een bolster en goed nabuurschap met de bewoners van de kanaalgemeenten.
 • Structurele samenwerking tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports en de Zeebrugse haven.
 • Ondersteunen van de wijkeconomie (kleinhandel), vooral in nieuwe stadsdelen en wijken. Het experiment om het handelsweefsel in de Wondelgemstraat te diversifiëren, moet worden uitgebreid naar andere handelskernen.
 • Stimuleren van de nachteconomie, inclusief de pop- en rockscene, maar tegelijk ook strikt handhaven van de regels inzake nachtlawaai, wildplassen, agressie en discriminatie.
 • Uitvoeren van het strategisch Winkel- en Horecaplan.
 • Uitbreiding van de werking van het OOG en ondersteunen van starters en herfstasters.
 • Voluit de kaart trekken van de creatieve industrie, onder meer door de inrichting van een bedrijvencentrum de creatieve industrie in de Leopoldskazerne, showcases en evenementen.
 • Koppelen van businessopleidingen aan de creatieve opleidingen en omgekeerd, om tot een kruisbestuiving te komen die nodig is voor een succesvolle creatieve economie.

 

Efficiënte overheid

Een liberale kijk op efficiënte overheid

 • Geen verhoging van de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de bedrijfsbelasting.
 • Zuinig en efficiënt beheer van de overheidsmiddelen, door het afslanken van de organisatie, het reorganiseren van de dienstverlening en het focussen op de kerntaken van de overheid.
 • Blijvend investeren in infrastructuur en het onderhoud ervan.
 • Vereenvoudigen van de structuur van de lokale overheid, door het uitbouwen van shared service centers, oprichten van uitvoeringsagentschappen en het vereenvoudigen en standaardiseren van administratieve processen.
 • Anders gaan werken, in een moderne kantooromgeving en met alle noodzakelijke werkmiddelen, zoals smart-phones en tablets.
 • Centraliseren van alle administratieve diensten van Stad en OCMW in een duurzaam kantoorcomplex, en tegelijk de dienstverlening decentraliseren via loketten in alle wijken en het Mobiel Dienstencentrum.
 • Veralgemenen van de principes van duurzaam aankopen en Gent aan kop houden als fairtrade- stad.
 • Hertekenen van alle logistieke processen en uitbouw, in samenwerking met private partners, van een centraal magazijn en distributiecentrum voor de ganse lokale overheid.
 • Consequent naleven en verscherpen van het charter ethisch bankieren en beleggen.