X

Nicolas Vanden Eynden, Gentenaar, OCMW Raadslid Gent en verkiesbaar op de 12de plaats op 14 oktober 2012 !All Gent Leefbare Stad

Gent Leefbare Stad

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

Een liberale kijk op wonen:

 • Een stedenbouwkundig beleid voeren dat bouwen en ontwikkelen mogelijk maakt, en niet afremt, onder meer door het hanteren van maatwerk in plaats van algemene dwingende regels.
 • Hoger en compacter bouwen in de kernstad, en kleinere, betaalbare kavels in de nog te ontwikkelen woongebieden in de deelgemeenten.
 • Voorzien van voldoende gemeenschappelijk groen (buurt- en wijkparken) op wandelafstand, met sport- en speelvoorzieningen, en van privaat groen door het stimuleren van dakterrassen, verticale tuinen en toegankelijke groendaken.
 • Duurzaam bouwen stimuleren door het geleidelijk en op maat invoeren van duurzame bouwnormen, gecombineerd met een afgestemd en fijnmazig systeem van premies en leningen, waarvan de ‘winst’ deels terugvloeit naar een investeringsfonds voor duurzame renovaties.
 • Premies en leningen loskoppelen van het inkomen van de eigenaar of huurder, maar louter baseren op de staat van de woning, om zo snel vooruitgang te boeken inzake de verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van bestaande woningen, in de eerste plaats in de 19de en 20ste eeuwse gordels.
 • De Stad Gent heeft in de eerste plaats een rol als regisseur van het woonbeleid, de uitvoering is in handen van private ontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Uitbouw van een lokaal Agentschap Wonen, dat alle diensten van de lokale overheid die bezig zijn rond wonen, groepeert, zodat de burger een uniek aanspreekpunt krijgt.
 • Actief ondersteunen van nieuwe woonconcepten, zoals land trusts, co-housing en andere, om wonen betaalbaar te maken, maar ook van concepten rond levensloopbestendig wonen, zoals aanleunwoningen rond de Woon-Zorgcentra.
 • Versneld realiseren van stadsvernieuwing in bestaande wijken, zoals Muide-Meulestede en Dampoort, naast het afwerken van lopende projecten in Ledeberg, Rabot en Brugsepoort, en het onverkort uitvoeren van de projecten Oude Dokken en Fabiolalaan door de stedenbouwkundige mogelijkheden daar maximaal in te vullen.
 • Heroriënteren van het beleid rond sociaal wonen, om in de toekomst mensen te subsidiëren in plaats van stenen. In afwachting moeten er in de volgende legislatuur minstens 1000 sociale woningen bijkomen. Om de sociale mix te bewaren, moeten kleinschalige sociale woonprojecten gestimuleerd worden. Nieuwe financieringsvormen, zoals verhandelbare rechten voor ontwikkelaars, kunnen bijkomende middelen genereren.

Veiligheid en overlastbestrijding

Een liberale kijk op veiligheid:

 • Het organiseren van een Integrale Veiligheidsconferentie met alle betrokkenen in de veiligheidsketen om de basis te leggen voor een integraal veiligheids- en overlastbeleid
 • Primair inzetten op preventie en sensibilisering, maar ook tijdig overschakelen op een kordatere aanpak voor het te laat is.
 • Overlast en (kleine) criminaliteit door jongeren snel aanpakken via het Nero-project, waarbij het stellen van duidelijke normen voor de toekomst en opvolging ervan, de doelstelling zijn, zowel voor de betrokken jongere als voor de ouders.
 • Versterken van de werking van GAS-ambtenaren, om de politie te ontlasten van ‘kleinere’ fenomenen.
 • Het inzetten van een overlastcoördinator, die erover moet waken dat alle betrokken diensten hun rol spelen in het Integraal Veiligheidsbeleid, en het invoeren van een uniek dossier.
 • Het oordeelkundig en beperkt inzetten van camera’s als ondersteuning van het politiewerk, maar alleen als ultieme remedie en uitsluitend onder controle van de politie.
 • Versterken van de wijkwerking binnen de politie, door het voorzien van voldoende politiemensen en door een operationele integratie van de Wijkpolitie, de Interventiepolitie, de Verkeerspolitie en de Lokale Recherche. Samenwerken met andere publieke en private actoren voor het uitvoeren van niet-essentiële taken, zoals transport van gevangen en het innen van gerechtelijke boetes.
 • Medebeheer door de buurt voor het bepalen van de inzet van de wijkpolitie.
 • Centraliseren van de algemene diensten van de politie op de site FNO, naast de Brandweerkazerne.
 • Voldoende middelen voorzien voor het op peil houden van de bezetting van het politiekorps.
 • Uitbreiden van het publiek sanitair door publiek-private samenwerking, en het verzorgen van het onderhoud via sociale tewerkstelling.
 • Invoeren van een gestandaardiseerde integrale veiligheids- en toegankelijkheid toets bij openbare werken, zoals de heraanleg van straten, pleinen en parken, in plaats van de tientallen adviezen.
 • De verjonging van het personeelskader en de investering in nieuw materiaal die de jongste jaren werd verwezenlijkt bij de Brandweer, consolideren binnen de nieuwe zonewerking.

Integratie

Een liberale kijk op integratie:

 • Het uitgangspunt is een emancipatorisch beleid, dat mensen kansen geeft om zich te ontplooien, maar er ook voor zorgt dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen als burger in de samenleving. Het delen van een sokkel van onvervreemdbare basiswaarden is noodzakelijk voor het functioneren van een diverse samenleving.
 • Zorgen voor voldoende aanbod aan inburgeringscursussen, en vooral van lessen Nederlands als tweede taal (NT2), ook in de zomerperiode. De kennis van het Nederlands is een must voor al wie permanent in onze stad wil verblijven.
 • Onder controle brengen van de instroom van nieuwe EU-burgers.
 • Heroriënteren van het integratiebeleid, naar een emancipatiebeleid in plaats van een doelgroepbeleid, met de nadruk op emancipatie van allochtone vrouwen.
 • Gecoördineerde en krachtdadige aanpak van huisjesmelkerij, verwaarlozing en verkrotting.

Mobiliteit

Een liberale kijk op mobiliteit

 • Kiezen voor een mobiliteitsbeleid dat inzet op alle vervoersmiddelen (voetganger, fietser, openbaar vervoer én auto).
 • Prioriteit geven aan onderhoud en heraanleg van wegen, fietspaden en trottoirs.
 • Consequent trottoirs obstakelvrij maken, onder meer door een oordeelkundige inplanting van straatmeubilair en andere infrastructuur.
 • Uitbouwen van een netwerk van trage wegen, onder meer via blauwe assen langs de waterlopen, voor wandelaars, joggers en fietsers.
 • Kiezen voor monoliete materialen (asfalt en beton) voor de aanleg van bij voorkeur vrijliggende fietspaden, en prioritair strooien en sneeuwvrij maken van de hoofdfietsroutes.
 • Plaatsen van bijkomende fietsstallingen in perkjes, op pleintjes en trottoiruitstulpingen, zo min mogelijk ten koste van parkeerplaatsen.
 • Invoeren van een systeem van stadsfietsen voor bewoners, studenten en toeristen.
 • Opvoeren van controles op fietsverlichting en ‘wildstallen’, in de eerste plaats op smalle voetpaden.
 • Ontdubbelen van drukke assen voor fietsers en auto- en busverkeer, bijvoorbeeld de as Sint-Jacobs – Sint-Anna.
 • Uitwerken van een totaalvisie op openbaar vervoer, door een snel verbindend hoofdnet te koppelen aan een fijnmazig net, waarvoor ook andere middelen dan de klassieke lijnbussen kunnen worden ingezet, zoals taxi’s.
 • Uitbouw van een dubbele cirkellijn, met trams langsheen het tracé van de R40 en met bussen langs de R4 om de kernen van de deelgemeenten te verbinden.
 • Investeren in laatavond- en nachtvervoer, eerder dan in gratis abonnementen.
 • Geen anti-autobeleid, maar een doordacht interactief en innovatief verkeersgeleidingssysteem dat toelaat de diverse vervoersmodi op elkaar af te stemmen. Evaluatie en bijsturing van de zone 30 en aanpassen van de weginrichting in woonstraten om lage snelheden af te dwingen.
 • Uitbreiden van het parkeeraanbod door bijkomende parkings aan het Sint-Pietersplein en de Zuid (uitbreiding) en rond de Dampoort en het Rabot.
 • Aanleg van buurtparkings, waar mogelijk halfondergronds gecombineerd met speel- en sportterreintjes.
 • Introductie van nieuwe parkeerconcepten, zoals Parking+ en de Parkeermakelaar, om parkeerplaatsen op verschillende momenten te gebruiken voor verschillende groepen.

Duurzaamheid

Een liberale kijk op duurzaamheid

 • Het uitgangspunt is een geleidelijke invoering van duurzame principes en technologie, door voortdurende innovatie; alleen zo kan de omschakeling naar een duurzame leefomgeving verlopen zonder overdreven kosten of verlies aan comfort en veiligheid.
 • Energieverbruik verminderen, door het ondersteunen van REG-maatregelen voor privégebouwen en het versneld realiseren van REG-maatregelen in openbare gebouwen.
 • Voor nieuwe publieke gebouwen standaard laagenergienormen en waar mogelijk de regels van passiefbouw hanteren.
 • Ontwikkelen van een REG-beleid voor historische gebouwen en monumenten.
 • Streven naar energie-onafhankelijkheid inzake elektriciteit voor de stedelijke gebouwen, en naar omschakeling van de volledige stadsvloot naar biobrandstoffen en elektriciteit tegen 2020.
 • Ruimte maken voor nieuwe duurzame energiecentrales (biomassa) in de Gentse haven.
 • Innoveren inzake hergebruik van afvalstromen (cradle-to-cradle) door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen, de lokale overheid (Ivago) en de industrie.
 • Uitbouwen van een wetenschapspark op The Loop.
 • Versterken en uitbreiden van Cambio, ook voor de stedelijke diensten, en uitbreiden van de elektrische Cambio-vloot.
 • Lokale fiscaliteit waar mogelijk in het teken stellen van duurzaamheid, en differentiëren van parkeertarieven in functie van de ecoscore van voertuigen.
 • Gebruik van de waterlopen als alternatief voor personenvervoer en distributie van goederen.

Een groene en gezonde leefomgeving

Een liberale kijk op groene en gezonde leefomgeving

 • Realisatie van de groenpool Gentbrugse Meersen tegen 2020 en van de drie andere groenpolen binnen de 15 jaar, en van de natuurcompensatie in de haven op de kortst mogelijke termijn.
 • Voorzien van ecoducten over de Ringvaart om de Bourgoyen te verbinden met de Assels en de Vinderhoutse Bossen.
 • Realiseren van kleinschalige wijkparken met sport- en speelmogelijkheden, als belevingsruimte in de buurt.
 • Beter onderhoud van de bestaande parken en herwaardering van het Maaltepark, naast de gefaseerde uitvoering van het Masterplan Citadelpark, gekoppeld aan de uitbouw van de Cultuurkilometer.
 • Bestrijden van onkruid door de invoering van Flex-teams voor het onderhoud van het openbaar domein.
 • Creëren van blauwe assen als wandel- en fietsverbinding langs de oevers van de waterlopen.
 • Stimuleren van kleinschalig groen, zoals stadstuintjes, volkstuintjes en stadslandbouw.
 • Uitrol van het lichtplan in de deelgemeenten en de haven, en aanpassen van de openbare verlichting om verstrooiing en hoog energieverbruik te vermijden.

Welzijn

Een liberale kijk op welzijn

 • De lokale overheid is de regisseur van het welzijnsbeleid, onder meer door het aanbod te inventariseren, transparant te communiceren en leemtes op te sporen.
 • Het OCMW wordt via de lokale dienstencentra en de welzijnsbureaus het unieke loket voor alles wat met welzijn te maken heeft, inclusief het private zorgaanbod.
 • Het stedelijk welzijnsbeleid is gericht op zelfredzaamheid, door de noden tijdelijk te lenigen, maar tegelijk ook de oorzaken weg te werken.
 • Uitbreiden van het systeem van persoonsgebonden assistentiebudgetten en het bieden van omkadering voor mantelzorgers, bijvoorbeeld dagopvang of kortverblijf.
 • Langer thuis verblijven stimuleren via de thuiszorgcheque.
 • Toegankelijk maken van alle openbare gebouwen, waarbij toegankelijkheidseisen nooit ondergeschikt zijn aan eisen van stedenbouw of monumentenzorg.
 • Opstellen van een ‘rolstoelstadsplan’.
 • Een nieuw dierenasiel aan de Watersportbaan en verdere sensibilisering rond dierenwelzijn.
 • Groeien naar 2,5 euro per inwoner voor het Noord-Zuid-beleid.
 • Veralgemenen van het duurzaam aankoopbeleid, waar Gent nu al het voortouw in neemt.
 • Blijven investeren in een modern, efficiënt en rendabel openbaar ziekenhuis

Inspraak, participatie en wijkwerking

Een liberale kijk op inspraak en participatie

 • Opstellen van een wijkcontract, met wederzijdse engagementen van bewoners en stadsbestuur.
 • Verderzetten van Wijk-aan-Zet en beschikbaar stellen van een ‘wijkbudget’ voor investeringen in openbaar domein.
 • Gebruik van een wijkbarometer om evoluties te meten en prioriteiten te stellen.
 • Hanteren van de ‘snelkookpan’ om op korte termijn acute problemen aan te pakken via een concreet actieplan.
 • Invoeren van flex-teams binnen de sociale economie voor onderhoud van het openbaar domein.
 • Invoeren een online-applicatie voor stadspersoneel voor meldingen van zwerfvuil, sluikstorten of defecten, en een ‘niet-ok’-app voor de burgers.
 • Voorzien van graffitizones, maar tegelijk kordaat optreden tegen ongewenste graffiti.
 • Medebeheer van bewoners via parkadoptie, speelstraten, peterschap van buurtsportpleintjes, netheidscharters en andere, tot mee beslissen over de inzet van de wijkpolitie.
 • Een gemeenschapscentrum voor elke wijk.